1880 Թ. ՓԵՏՐՎԱՐԻ 15, ԱԽԱԼՑԽԱ, ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՆԻ ՍՈՎՅԱԼՆԵՐԻՆ

Լսելով, որ այժմ Վանայ մէջ մեր եղբայրները սովից զոհվում են անխնայ, ուստի սրբազան պարտք համարեցինք մենք աշակերտքս Կարապետեան միջնակարգ ուսումնարանի, հանգանակութիւն ընել մեր մէջ, որից ժողովվեցաւ 38 րուբլի, որը խոնարհաբար խնդրում ենք հասուցանել իր տեղը և թերթիդ մէջ տպագրել մասնակցողաց ազգանուններն, որք են. Վերապեանց 1ր., Ֆէնէռճեանց 1ր., Տէր-Նահապետեանց 1ր., Մանուկեանց 1ր., Ճարակեանց Յարութիւն 1ր., Եղիայեանց 1ր., Սիրունեանց Կարապետ 1ր., Վահանեանց 1ր. 15կ., Ղանալեան 1ր., Յովակիմեան Լևոն 1ր., Չէօշմէճեանց Կարապետ 1ր., Յարութիւնեան Եղիշէ 1ր., Յակոբեանց Յով. 10կ., Մէտէնճեանց 20կ., Վարդանեանց Միսակ 20կ., Տէր-Անտօնեանց 35կ., Կարապետեանց Պօղոս 20կ., Յարութիւնեանց 25կ., Վարդապետեանց 20կ., Վարդանեանց Տիգ. 10կ., Նիճիկեանց 10կ., Խաորճեանց 10կ., Խաչատրեան 30կ., Սաֆարեանց Գալուստ 10կ., Տէր-Մարգարեանց 15կ., Պահլաւունի 40կ., Ենգոյեանց Լևոն 20կ., Ռափայէլեանց Հայկ 10կ., Սարաճեանց 5կ., Ղազազեանց Վահան 10կ., Տէր-Անդրէասեան 20կ., Յարութիւնեան 10կ., Տէր-Պօղոսեան 10կ., Պետրոսեան 20կ., Տէր-Մարգարեան Արշակ 15կ., Ղանթարկեան 20կ., Խոճեանց 20կ., Խաչտրեանց 20կ., Վարդապետեանց 15կ., Յարութիւնեանց 20կ., Սաֆարեան 10կ., Տէր-Նահապետեան Պօղոս 20կ., Եղիշէյեան 5կ., Պուռունսուչեան 10կ., Տէր-Սարգսեան 10կ., Սրապեան 10կ., Մեհտարճեանց 10կ., Եղիշէյեան Սեդրակ 5կ., Քարտաշեան 10կ., Ղազազեան Միհրան 10կ., Տէր-Մկրտչեան 20կ., Աբէլեան 10կ., Մխիթարեան 15կ., Ճարակեան Յարութիւն 15կ., Ճարակեան Մարտիրոս 30կ., Գասպարեան 20կ., Չլնկարեան 10կ., Քարատուրեան 10կ., Սրմաքաշեան 5կ., Իկեթխանեան 20կ., Աղապապեան Արտաշէս 20կ., Յակոբեան Յով. 13կ., Դաւթեանց 5կ., Աղապապեան Ստեփ. 15կ., Մելքոնեան 5կ., Մատթէոսեան 5կ., Սաղաթէլեան 15կ., Գասպարեան Փիլիպ. 5կ., Արապկերցեան 15կ., Պետրոսեան 5կ., Մկրտչեան Յովհ. 5կ., Չարխճեան 20կ., Ստեփաննոսեան 10կ., Գէորգեան 5կ., Խնձոյեան Ոսկան 2կ., Խազարոսեան 4կ., Չելյակոբեան 40կ., Մարտիրոսեան Վարդան 10կ., Մկրտչեան Յարութիւն 5կ., Սրապեան 5կ., Տէր-Յարութիւնեանց 3կ., Խրթղցեան 10կ., Յակոբեան Պետրոս 15կ., Խաչատրեան Աբգար 5կ., Մինասեան Սեդրակ 15կ., Ստեփաննոսեան Կարապետ 17կ., Բէնգլեան 15կ., Չէրքէզեան 3կ., Բէօրէկճեան 15կ., Յարութիւնեանց Մամմբրէ 5կ., Գալստեան Մինաս 10կ., Ղազարոսեան 10կ., Ռափեան 15կ., Սիրունեան 15կ., Շէկոյեանց 15կ., Պաղչինեան Յարութիւն 40կ., Գէորգեան 5կ., Ղանաւուզեան Աւետիս 25կ., Մարուքեան 20կ., Մարտիրոսեան 5կ., Գալստեան Յով. 25կ., Չարչողլեան 20կ., Ֆոլոսեան 15կ., Գասպարեան 20կ., Մուրատխանեան 20կ., Յակոբեան Սեմ. 15կ., Պետրոսեան Մարտ. 28կ., Ղևէնեան Մկրտիչ 30կ., Չէօշմէճեանց Դաւիթ 20կ., Վանցեանց 15կ., Ղազազեան Մանուկ 20կ., Ենգոյեան Յովհաննէս 15կ., Մանուկեան Յարութիւն 5կ., Ռափայէլեան 5կ., Պայզարթցեան  10կ., Քէլէշեան 9կ., Մարտիրոսեան Յար. 10կ., Պաղչինեան Վարդան 15կ., Մովսէսեան 15կ., Աւետիսեան Գրիգոր 35կ., Կոշտոյեան 20կ., Առուանեանց 9կ., Յովհաննէսեան Յար. 12կ., Յակոբեան Լևոն 20կ., Մանուկեան Կարապետ 10կ., Խաչատրեան Լևոն 5կ., Խրթղցեան Յար. 4կ., Աղէկեան 5կ., Յարութիւնեանց Գարեգին 15կ., Տէր-Մկրտչեան 5կ., Մախաթճեան 5կ., Սուքիասեան 8կ., Չէրքէզեան Գր. 2կ., Տարխաճեան 5կ., Յակոբեան Յով. 5կ., Ղազանճեան 10կ., Խաչկավանքցեան 25կ., Վարդանեանց Պետ. 45կ., Տօխսանեան 5կ., Ռէհմէթեան 20կ., Թօփճեան 10կ., Յարութիւնեանց Հմայակ 30կ., Չախմախճեան 30կ., Աղաբէկեան 20կ., Թոփճեանց Տիգ. 10կ., Խնճիկեանց 10կ., Դաւթեան Տիգ. 10կ., Ղանտիլճեանց 20կ., Բազոյեան 20կ., Քիւրքչեան 47կ., Աւետիսեան Վահան 10կ., Դաւթեան Տիգրան 2կ., Մկրտչեան Մարտ. 15կ., Յովակիմեանց Յով. 20կ., Համբարձումեան 10կ., Սերովբեան 5կ., Անիսոնեան 10կ., Խրթղցեան 10կ., Թէհմիզճեան 50կ., Յարութիւնեան Դիւոնիսիոս 9կ., Բարսամեան 10կ., Շիրինեան 5կ., Տէր-Անդրէասեան Յակ. 10կ., Պապոյեան Համազ. 10կ., ոմն 65կ., Յարութիւնեանց Գալուստ 10կ., Մկրտչեան Սիմէօն 7կ., Մուրատեան Միսակ 10կ., Չլնկարեան 20կ., Տէր-Յարութիւնեանց 5կ., Մինասեան Յով. 10կ., Սլիկեան 20կ., Ղևէնեան Լևոն 15կ., Յակոբեան Մկրտիչ 10կ., Ղազարոսեան Սպեր. 15կ., Մարտիրոսեան Խաչ. 5կ., Մարտիրոսեան Աւետիս 5կ., Քացախեան 30կ., Նիկողոսեան 20կ., Մանէլեան 10կ., Սողոմոնեան Յար. 10կ., Ղանաւուզեան Տիգ. 30կ., Պտղեան 40կ., Ազնաուրեան Աղէքս. 20կ., Մուրատեան Համազասպ 15կ.: Աշակերտք երրորդ դասարանի Կարապետեան ուսումնարանի»[1]:

«Մշակ», 1880, № 30, 26 փետրվարի

Արմեն Ասատրյան

պատմաբան